Skattedeklarationer

Avama ombesörjer att moms- och skattedeklarationer i tid sammanställs och lämnas till Skatteverket.

Detta arbete kan många gånger upplevas som stressande då sista datum för inlämnandet av den månatliga deklarationen är fastlagd av Skatteverket. 

Många småföretag har efter regeringsbeslut fått 3-månaders perioder för inlämnandet av deklarationen för att minska den administrativa arbetsinsatsen. Skattedeklarationen lämnas således endast 4 gånger per år till Skatteverket. Även alternativet att redovisa moms en gång årligen finns också. 

Den årliga deklarationen sammanställs och de mest fördelaktiga skattetekniska dispositionerna utför vi i samråd med Er och naturligtvis inom ramen av det tillåtna.
Behandlas mer ingående under "Bokslutsarbete"