Bokslutsarbete

Ett företag avslutar vanligtvis den löpande bokföringen med att upprätta ett årsbokslut.

Många företag väljer under räkenskapsåret att göra periodbokslut för en kortare tid än räkenskapsåret ex. månads- eller kvartalsbokslut. Periodboksluten hjälper företagsledningen/ägaren att se hur företaget förvaltas och ligger till grund för eventuella åtgärder under året. 

Bokslutet ska innehålla resultaträkning och balansräkning.

Syftet att upprätta ett bokslut är att få ett rättvisande resultat för perioden samt en sammanställning över företagets tillgångar och skulder dvs. den ekonomiska ställningen.

Många gånger gör man först ett preliminärt bokslut för att sedan besluta om vilka bokslutsdispositioner som ska genomföras med tanke på företagets resultat och ekonomiska ställning.

Vi hjälper till med årsredovisningen och andra nödvändiga underlag som hör till årsbokslutet.

Pris per timme för bokslutsarbete: 600 kr